Αποτελέσματα – Αναφορές

Ενημερωτικό υλικό

Οδηγός Καλής Πρακτικής για την προσαρμογή του Μαυροπετρίτη στην κλιματική αλλαγή (ENELFR)

Εκλαϊκευμένη αναφορά (ENEL)

 

Φυλλάδιο προγράμματος

Banner προγράμματος GRΕΝ

Ενημερωτικές πινακίδες: νησίδες Διονυσάδες, Αντικύθηρα, νησίδες Μάκαρες

Infographic για τον Μαυροπετρίτη

 

Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Νουβέλα «Μαυρο-Πέτρος»

 

Οδηγίες για αποφυγή επανεισαγωγής αρουραίων στις νησίδες

 


 

Τεχνικές αναφορές

Τελική αναφορά προγράμματος (Συνοπτική-ΕΝ)

Δράση Α2. Τελική αναφορά – Επικαιροποίηση των στοιχείων βάσης για το είδος (Περίληψη)

Δράση Α3. Τελική αναφορά – Αξιολόγηση του πρότυπου ανεφοδιασμού των μεταναστευτικών στρουθιόμορφων στα Αντικυθήρα (Περίληψη)

Δράση Α4. Τελική αναφορά – Προσδιορισμός και ποιοτικός έλεγχος των πεδίων τροφοληψίας κατά την περίοδο αναπαραγωγής και διαχείμασης (Περίληψη)

Δράση C1. Τελική αναφορά – Εξάλειψη αρουραίων για τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων φωλιάσματος του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) (Περίληψη)

Δράση C2. Τελική αναφορά – Κατασκευή τεχνητών φωλιών για τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων φωλιάσματος του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) (Περίληψη)

Δράση C3. Τελική αναφορά – Κατασκευή οάσεων ανεφοδιασμού για μεταναστευτικά στρουθιόμορφα στα Αντικύθηρα (Περίληψη)

Δράση D1. Τελική αναφορά – Επιστημονική παρακολούθηση για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαχειριστικών δράσεων (Περίληψη)

Δράση D2. Τελική αναφορά κοινωνικο-οικονομικής παρακολούθησης (Περίληψη)

 

After-LIFE Σχέδιο Διατήρησης


 

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα συνάντησης εργασίας, 2015

 

Πόστερ HELECOS, 2016: «Η τροφοληψία του Μαυροπετρίτη κατά την προ-αναπαραγωγική περίοδο: προκαταρκτικά αποτελέσματα από το νησί των Αντικυθήρων»

 

Πόστερ Island Invasives Conference, 2017: «Improving nesting habitats for the Eleonora’s Falcon and seabirds»

 

Πόστερ SETAC, 2018: «Monitoring Eleonora’s falcon conservation status both at its breeding and non-breeding grounds, using biological (stress indices) and environmental data.»

 

Πόστερ IEOC, 2018: «Genotoxicity in free-living birds: Detecting nuclear and cytoplasmic abnomalities in the red blood cells of two trans-equatorial migrants that have just arrived to Europe to breed.»

 

Πόστερ 40ου Επιστημονικού Συνεδρίου ΕΕΒΕ, 2018: «Ανίχνευση πυρηνο-κυτταροπλασματικών ανωμαλιών και παρασίτων σε ερυθροκύτταρα δύο μεταναστευτικών πτηνών σε περιοχή στάθμευσης στο νησί των Αντικυθήρων.»

 

Πόστερ HELECOS, 2018: «Η οικολογία του Μαυροπετρίτη σε περιοχές αναπαραγωγής: πρότυπα χρήσης χώρου στα Αντικύθηρα»

 

Άρθρο:  C.Kassara, L.Gangoso, U.Mellone, G.Piasevoli, T.G.Hadjikyriakou, N.Tsiopelas, S.Giokas, P. Lopez-Lopez, V.Urios, J.Figuerola, R.Silva, W.Bouten, A.N.G. Kirshel, M.Z., Virani, W.Fielder, R.Berthold, M.Gschwerg, 2017. Current and future suitability of wintering grounds for a long-distance migratory raptor. Scientific Reports, 7:8798

Παρουσίαση 14th ICZEGAR, 2019 (Περίληψη): N. Tsiopelas, C. Barboutis, E. Navarrete, E. Kakalis, S. Giokas «Creation of a high-quality stopover habitat for migrating passerines on a remote island: A case study of good agricultural practices for tackling climate change and land-abandonment impacts on avifauna.»

Παρουσίαση 14th ICZEGAR, 2019 (Περίληψη): T.G. Hadjikyriakou, C. Kassara, L.-A. Rene de Roland, S. Giokas, N. Tsiopelas, A. Evangelidis, R. Thorstrom, A.N.G. Kirschel, «Fine-scale habitat use evaluation and threat assessment for a long-distance migratory raptor at its wintering grounds: the case of Eleonora’s Falcon in Madagascar»

Παρουσίαση 14th ICZEGAR, 2019 (Περίληψη): J. Fric, A. Evangelidis, T. Dimalexis, N. Tsiopelas, S. Xirouchakis, C. Kassara, S. Giokas, «Enhancing the adaptation of the Eleonora’s Falcon to climate change by improving its nesting habitat quality»

Παρουσίαση 14th ICZEGAR, 2019 (Περίληψη): C. Kassara, A. Evangelidis, N. Tsiopelas, S. Giokas, «Movement ecology of Eleonora’s falcon at its breeding grounds: revealing foraging patterns and identifying threats with the use of GPS telemetry»

Άρθρο: C. Kassara, K. Bairakataridou, E. Kakalis, N. Tsiopelas, S. Giokas and C. Barboutis, 2019. Activity patterns of Eleonora’s Falcons during the pre-breeding period: the role of habitat composition on the island of Antikythira, Avocetta, V.43, N.1

Άρθρο: V.Tsarpali, C.Kassara, C.Barboutis, M.Papadimitraki, M.Kloukinioti, S.Giokas, S.Dailianis, 2019. Assessing the seasonal and intrinsic variability of neurotoxic and cyto-genotoxic biomarkers in blood of free-living Eleonora’s falcons. Science of the Total Environment.

Άρθρο: Hadjikyriakou T.G., Kassara C., Rene de Roland L-A., Giokas S., Tsiopelas N., Evangelidis A., Thorstrom R., Kirschel A.N.G., 2019. Phenology, variation in habitat use, and daily activity patterns of Eleonora’s falcon overwintering in Madagascar. Landscape Ecology

Άρθρο: Kassara C., Evangelidis A., Tsiopelas N., Barboutis C. and Giokas S. 2021. Seasonal and daily activity patterns by Eleonora’s Falcon Falco eleonorae based on GPS telemetry: a contribution to the species’ movement ecology at its breeding grounds. Bird Conservation International, http://dx.doi.org/10.1017/S0959270920000714