Γενικές πληροφορίες

Το LIFE+ είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και αποτελεί συνέχεια του LIFE. Ο κύριος στόχος του LIFE+ είναι να συμβάλλει στην εφαρμογή, ενημέρωση και ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσω του LIFE+ χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Το παρόν πρόγραμμα LIFE+, που υλοποιείται στα πλαίσια της ενότητας LIFE+ Φύση, έχει ως στόχο να συμβάλλει στην εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας για τη φύση και τη βιοποικιλότητα ιδιαίτερα σε σχέση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών και την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση της χλωρίδας και πανίδας και των φυσικών οικοσυστημάτων και την υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου Natura 2000 και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.