Δράσεις προγράμματος

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις σε 6 περιοχές και συγκεκριμένα στα Αντικύθηρα και τις γύρω νησίδες, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας και τις γύρω νησίδες, στις νήσους Διονυσάδες, στην Τήλο και τις γύρω νησίδες, στις Μικρές Κυκλάδες, στη Σκύρο και στις γύρω νησίδες και στις νησίδες της Λήμνου. Οι περιοχές αυτές φιλοξενούν περίπου το 30% του συνολικού αναπαραγωγικού πληθυσμού του είδους στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, οι δράσεις που περιγράφονται στη συνέχεια εκτιμάται ότι θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κατάσταση διατήρησης και στο καθεστώς προστασίας του Μαυροπετρίτη στη χώρα.

  1. Προπαρασκευαστικές δράσεις με στόχο (α) την επικαιροποίηση της υφιστάμενης γνώσης στις σημαντικότερες αποικίες του είδους (απογραφή αναπαραγωγικού πληθυσμού, παρακολούθηση αναπαραγωγικής επιτυχίας), (β) τον προσδιορισμό του προτύπου χρήσης του χώρου στα Αντικύθηρα ως σημαντικό σταθμό ανεφοδιασμού των μικροπουλιών κατά τη φθινοπωρινή μετανάστευση, (γ) τον προσδιορισμό των πεδίων τροφοληψίας και την αξιολόγηση σε περιοχές αναπαραγωγής και διαχείμασης του είδους και (δ) το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού επιχειρησιακού πλάνου που θα αφορά την υλοποίηση των διαχειριστικών δράσεων.
  2. Διαχειριστικές δράσεις με στόχο (α) τη βελτίωση της ποιότητας του αναπαραγωγικού ενδιαιτήματος και της αναπαραγωγικής επιτυχίας του είδους (εξάλειψη αρουραίων, κατασκευή τεχνητών φωλιών σε επιλεγμένες αποικίες), (β) αύξηση της διαθεσιμότητας θέσεων φωλιάσματος (κατασκευή τεχνητών φωλιών σε επιλεγμένες αποικίες), (γ) αύξηση της ποιότητας και διαθεσιμότητας τροφής, με επιλεκτικές φυτεύσεις φρουτοφόρων θάμνων και δέντρων σε στρατηγικές για τη μετανάστευση των στρουθιόμορφων τοποθεσίες.
  3. Δράσεις παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων του προγράμματος με στόχο την επιστημονική εποπτεία και αξιολόγηση (α) της προόδου και αποτελεσματικότητας των διαχειριστικών δράσεων και (β) των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων που αποφέρει η υλοποίηση του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, καθώς και στις υπηρεσίες του οικοσυστήματος.
  4. Δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού και προβολής, με στόχο (α) την προβολή θεμάτων που αφορούν το καθεστώς προστασίας του Μαυροπετρίτη και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη νησιωτική βιοποικιλότητα και στο δίκτυο Natura 2000 σε όλες τις περιοχές μελέτης (δελτία τύπου, προβολή σε ΜΜΕ, φυλλάδια, αφίσες, υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης) (β) τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και την ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας με τα υπόλοιπα μέλη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας (συμμετοχή σε διεθνή/πανελλήνια συνέδρια, διοργάνωση ημερίδας) και (γ) τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης του είδους σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (παραγωγή και προώθηση Οδηγού Ορθής Πρακτικής σε φορείς και τοπικούς παράγοντες).

Ονομαστικά, οι δράσεις του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Προπαρασκευαστικές ενέργειες

Α.1. Επιχειρησιακό σχέδιο για τις διαχειριστικές δράσεις

Α.2. Επικαιροποίηση της υφιστάμενης γνώσης για το είδος

Α.3. Αξιολόγηση του προτύπου ανεφοδιασμού μεταναστευόντων στρουθιόμορφων στα Αντικύθηρα

Α.4. Προσδιορισμός και ποιοτικός έλεγχος των πεδίων τροφοληψίας κατά την περίοδο αναπαραγωγής και διαχείμασης

Αγορά γης

Β.1. Αγορά γης για τη δημιουργία «οάσεων ανεφοδιασμού» για μεταναστεύοντα στρουθιόμορφα

Διαχειριστικές δράσεις

C.1. Δράσεις εξάλειψης αρουραίων για τη βελτίωση της ποιότητας του αναπαραγωγικού ενδιαιτήματος του Μαυροπετρίτη

C.2. Κατασκευή τεχνητών φωλιών για αύξηση της διαθεσιμότητας αναπαραγωγικού ενδιαιτήματος για τον Μαυροπετρίτη

C.3. Δημιουργία «οάσεων ανεφοδιασμού» για μεταναστεύοντα στρουθιόμορφα στα Αντικύθηρα

Δράσεις παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων

D.1. Επιστημονική παρακολούθηση για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαχειριστικών δράσεων

D.2. Παρακολούθηση του κοινωνικο-οικονομικού αντίχτυπου των δράσεων του προγράμματος

Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού

E.1. Εκστρατεία ενημέρωσης

E.2. Δημιουργία ιστότοπου του προγράμματος

E.3. Διοργάνωση και συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας και συνέδρια

E.4. Παραγωγή Οδηγού Ορθής Πρακτικής για την προσαρμογή του Μαυροπετρίτη στην κλιματική αλλαγή

Δράσεις δικτύωσης

F.1. Συντονισμός του έργου

F.2. Δικτύωση με άλλα προγράμματα

F.3. Σχέδιο Διατήρησης για μετά τη λήξη του έργου (After Life Conservation Plan)