Σύνδεσμοι

Ανάδοχος προγράμματος

Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

http://www.biology.upatras.gr/


 

Εταίροι προγράμματος

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

www.ornithologiki.gr

ΝCC

www.n2c.gr


 

Συγχρηματοδότες προγράμματος

LIFE Ευρωπαϊκή επιτροπή

http://ec.europa.eu/environment/life/

Πράσινο Ταμείο

http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/


 

Σχετικές ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Natura network

http://natura2000.eea.europa.eu/

 

Life Nature

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

 

EE Directorate-General for the Environment

http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm

 

EE Nature and Biodiversity

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

 

Natura viewer

http://natura2000.eea.europa.eu/

 

ΕΚΒΥ

http://www.ekby.gr/ekby/en/EKBY_Natura2000_en.html


 

Ερευνητικά ιδρύματα, Δημόσιοι Φορείς και Οργανώσεις

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

http://www.ypeka.gr/

Δίκτυο Natura

http://natura2000.eea.europa.eu/

BirdLife International

http://www.birdlife.org/

Royal Society for the Protection of Birds

www.rspb.org.uk/

Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

http://www.birdlifecyprus.org/gr/


 

Συναφή προγράμματα LIFE

Conservation Measures for Falco eleonorae in Greece (LIFE 03NAT/GR/000091)

http://www.ornithologiki.gr/falcoeleonorae

Tilos-Conservation Management of an island Special Protected Area (LIFE04NAT/GR/101)

http://www.tilos-park.org.gr/tiloslife/

Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity

on an Aegean island, Skyros (LIFE09 NAT/GR/000323)

http://www.skyroslife.com

Management of the SPA site of Andros Island to achieve a Favourable Conservation

Status for its priority species (LIFE10 NAT/GR/000637)

http://www.androslife.gr/

 

https://householdquotes.co.uk/conservation-guide/