Στόχοι Προγράμματος

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση της προσαρμογής του Μαυροπετρίτη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσα από μια σειρά διαχειριστικών δράσεων. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος αφορούν:

  1. Τη βελτίωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας του είδους μέσω, (α) της μείωσης των απωλειών αβγών και των επιπέδων θνησιμότητας των νεοσσών, (β) της βελτίωσης της ποιότητας και αύξησης της διαθεσιμότητας θέσεων φωλιάσματος και (γ) της βελτίωσης της ποιότητας και αύξησης της διαθεσιμότητας τροφής σε επιλεγμένες αποικίες.
  2. Τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους στις περιοχές αναπαραγωγής και διαχείμασης, μέσω (α) του προσδιορισμού των πεδίων τροφοληψίας, (β) της αξιολόγησης της ποιότητας των πεδίων τροφοληψίας και των επιπτώσεων των χρήσεων γης που απαντούν εκεί, (γ) της δημιουργίας ενός δικτύου ανταλλαγής γνώσεων και τεχνογνωσίας μεταξύ ειδικών και της οργάνωσης ημερίδων με σκοπό το σχεδιασμό και την προώθηση αποτελεσματικών αντισταθμιστικών μέτρων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μακροχρόνιων μελετών, κυρίως σε αποικίες του είδους στην Ελλάδα, η κατάσταση των πληθυσμών του Μαυροπετρίτη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των ενδιαιτημάτων όπου αναπαράγεται και τρέφεται, καθώς και από τη διαθεσιμότητα της τροφής. Αν και χαρακτηρίζεται ως εντομοφάγο, κατά την κρίσιμη περίοδο της αναπαραγωγής ο Μαυροπετρίτης τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με μικροπούλια, τα οποία διέρχονται από τις αποικίες του την περίοδο της φθινοπωρινής μετανάστευσης. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατανομή του είδους στο Αιγαίο έχει μετατοπιστεί βορειότερα, σε συμφωνία με τα σενάρια κλιματικής αλλαγής και τις προβλεπόμενες επιπτώσεις τους στην εξάπλωση των ειδών με βάση τον Κλιματικό Άτλαντα των πουλιών της Ευρώπης (Huntley et al. 2007). Πιθανολογείται ότι αυτή η μετατόπιση σχετίζεται (α) με την σταθερά αυξανόμενη θερμοκρασία του αέρα το καλοκαίρι στην Ανατολική Μεσόγειο (β) με τη θήρευση αβγών και νεοσσών από αρουραίους και (γ) με αλλαγές στη χρονική περίοδο διέλευσης του μεταναστευτικού ρεύματος στρουθιόμορφων κατά τη φθινοπωρινή μετανάστευση, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον συγχρονισμένη με την αναπαραγωγική περίοδο του Μαυροπετρίτη.