Το φυλλάδιο του προγράμματος

Blog page

Το φυλλάδιο του προγράμματος ολοκληρώθηκε και είναι έτοιμο για να διανεμηθεί. Το φυλλάδιο είναι δίγλωσσο (Ελληνικά και Αγγλικά) και δίνει πληροφορίες για τον Μαυροπετρίτη , τους στόχους, τις δράσεις και τις περιοχές υλοποίησης του προγράμματος, ενώ παρουσιάζει τη μέχρι σήμερα πρόοδο και τα μελλοντικά αναμενόμενα αποτελέσματα.

Φυλλάδιο